Δευτέρα, Αυγούστου 12, 2013

Ψυχική παλιννόστηση αποζητώ, ένα βιβλίο φτιαγμένο από παλιό χαρτί, και μια στιλπνή επιφάνεια του εαυτού μου να ακουμπήσω τις έγνοιες μου.