Δευτέρα, Νοεμβρίου 02, 2009

λέγω
ἔλεγον
λέξω και ἐρῶ
ἔλεξα και εἶπα
εἶπον
εἴρηκα
εἰρήκειν